สาขาการเลขานุการและการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาเลขานุการ

            สาขาวิชาเลขานุการ เป็นสาขาที่สำคัญอีกสาขาซึ่งได้รับความนิยมจากผู้สนใจมากที่เดียว เนื่องจากสาขานี้ทำงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเลขานุการของบริษัทต่าง ๆทำงานในออฟฟิศเป็นสิ่งปารถนาของหลาย ๆคน ที่จริงแล้วสาขาเลขานุการยังสามารถทำงานได้มากกว่านั้น คือ สาขาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน หรือในบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ได้ และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้ในระดับสูงได้ เช่น เรียนต่อสาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น

 

รายละเอียดของสาขาวิชา

 

            สาขาวิชาเลขานุการ คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ประสานงาน จัดการเรื่องราวต่าง ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสาขาเลขานุการ ให้ความสำคัญกับหลาย ๆ ด้าน เช่นการสอนเรื่องบุคลิกภาพ ความรู้เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร การประสานงานต่าง ๆการจัดวางตัวบุคคล การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน วิธีการใช้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สาขาการจัดการทั่วไป

วัตถุประสงค์

       - เพื่อผลิตนักศึกษาทางด้านการจัดการทั่วไปตอบสนองความต้องการ ขององค์การธุรกิจทั่งภาครัฐและเอกชน 
       - เพื่อผลิตนักศึกษาด้านการจัดการทั่วไปให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสามาถทำงานและปรับตัวได้ในสถานการต่าง 
       - เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารและด้านการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
       - เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการละสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร

  • วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 

            คุณสมบัติของศึกษา

1. มีบุคลิกภาพดี

2. มีสติปัญญาดี

3. มีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

4. รักงานบริการ

6. ชอบติดต่อสื่อสารกับผู้คน

7. มีความสุภาพเรียบร้อย

8. ใจเย็น

9. มีความอดทนสูง

10. ชอบงานเอกสาร

11. อื่น ๆ

            แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาเลขานุการ

2. ปวส. การจัดการทั่วไป/การเลขานุการ

3. ปริญญาตรี/ สาขาการจัดการ / สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาการโรงแรม / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาการท่องเที่ยว / และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

 

             ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานเอกสารต่าง ๆ

2. งานติดต่อประสานงาน

3. งานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

             แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน

2. พนักงานรัฐและเอกชน

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

4. เลขานุการ

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. อื่นๆ

               สาขาเลขานุการและการจัดการทั่วไปเป็นสาขาที่น่าสนใจอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในองค์กรต่าง ๆ แสดงถึงหน้าตาของผู้บริหาร อีกทั้งสาขาเลขานุการสามารถทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องได้หลายงาน เช่น การจัดเก็บเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานติดต่อสื่อสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ และอื่น ๆ เป็นต้น 

อีกทั้งสาขาเลขานุการสามารถต่อยอดความรู้ระดับสูงได้ จึงเป็นอีกทางเลือกในการเลือกศึกษาสาขานี้

  • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

  • เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์

คลิก เพื่อประเมินความพึงพอใจ
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now